۰۷۶ کد کیش
۰۹۳۴ کد موبایل
۱۱۸ اطلاعات تلفن
۱۹۹ اطلاعات پرواز
۴۴۴۴۳۲۰۰ – ۴۴۴۴۳۳۰۰ فرودگاه
۴۴۴۲۲۳۰۰ اطلاعات بندر گاه
۱۱۵ اوراژانس
۰۹۳۴۷۶۹۷۱۰۰ اورژانس دريايي
۱۵۱ اورژانس دريايي – فقط از تلفن يا موبايل كيش
۱۴۱ حمل و نقل و ترافيك كيش (شكايات تاكسي ها)
۱۱۰ پلیس
۱۹۷ دفتر نظارت همگاني نيروي انتظامي
۴۴۴۱۵۶۳۵-۷ كلانتري ۱۱ مركزي (كمپ رحيمي)
۴۴۴۳۱۸۲۰-۱ كلانتري ۱۲ (ميرمهنا)
۴۴۴۲۴۰۱۱- ۴۴۴۲۲۲۶۴ گمرك سازمان در بندرگاه
۴۴۴۴۲۸۷۸ گمرك سازمان درفرودگاه – پروازهاي خارجي
۴۴۴۲۳۳۹۸ – ۴۴۴۲۲۵۷۸ گمرك ايران در بندرگاه
۴۴۴۴۳۳۰۰ – ۴۴۴۴۴۶۹۰  گمرك ايران در فرودگاه
۴۴۴۲۲۱۴۱-۲ سازمان منطقه آزاد کیش
۴۴۴۲۲۶۷۵ روابط عمومي سازمان منطقه آزاد
۴۴۴۲۱۷۶۷
۰۹۳۴۷۶۹۲۵۷۶ كشتيراني والفجر
۴۴۴۴۳۴۶۰ رزرواسيون هتل ها در فرودگاه – جامعه هتلداران
۴۴۴۵۳۱۷۰ جامعه هتلداران
۴۴۴۲۳۶۸۲ جامعه بازاريان