رزرو تور کیش

۲۲ اردیبهشت
2 شب: 4,400,000
3 شب: 5,300,000
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 4,900,000
3 شب: 6,500,000
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 4,470,000
3 شب: 5,150,000
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 4,200,000
3 شب: 4,700,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 4,720,000
3 شب: 5,500,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 5,280,000
3 شب: 6,350,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 4,350,000
3 شب: 5,000,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 7,600,000
3 شب: 9,900,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 4,670,000
3 شب: 5,450,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 4,560,000
3 شب: 5,300,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 7,870,000
3 شب: 10,300,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 4,350,000
3 شب: 5,000,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۳ اردیبهشت
2 شب: 4,000,000
3 شب: 4,400,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 10,000,000
3 شب: 14,000,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 4,700,000
3 شب: 5,500,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 3,960,000
3 شب: 4,400,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 4,080,000
3 شب: 4,460,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 4,770,000
3 شب: 5,600,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 3,840,000
3 شب: 4,200,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: تماس بگیرید
3 شب: تماس بگیرید
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 3,850,000
3 شب: 4,200,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 4,000,000
3 شب: 4,430,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 3,600,000
3 شب: 3,850,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 4,500,000
3 شب: 5,200,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 3,960,000
3 شب: 4,300,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 3,800,000
3 شب: تماس بگیرید
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 3,400,000
3 شب: 3,550,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 3,500,000
3 شب: تماس بگیرید
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 3,500,000
3 شب: 3,660,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 3,800,000
3 شب: 4,200,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 3,450,000
3 شب: تماس بگیرید
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۳ اردیبهشت
2 شب: 3,410,000
3 شب: 3,900,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 3,480,000
3 شب: 3,700,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
ناهار
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 3,430,000
3 شب: 3,590,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 3,600,000
3 شب: 3,880,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۹ اسفند
2 شب: 4,000,000
3 شب: 5,050,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 3,800,000
3 شب: 4,200,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 3,600,000
3 شب: 3,800,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۹ اسفند
2 شب: 3,800,000
3 شب: 4,700,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 3,800,000
3 شب: 4,150,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۳ اردیبهشت
2 شب: 3,100,000
3 شب: 3,400,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۲ اردیبهشت
2 شب: 3,920,000
3 شب: 4,320,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه

سوالات متداول

بهترین هتل های کیش کدامند؟

ترنج، داریوش، مارینا و ویدا را می توان از بهترین هتل های کیش دانست

کدام هتل های کیش ساحلی و نزدیک دریا هستند؟

شایان، داریوش، ترنج و مارینا

کدام هتل ها نهار دارند؟

داریوش، ترنج، مارینا، پارمیس، گاردنیا و هتل ارم برای اقامت بالای ۳ شب

کدام هتل ها شام رایگان ارائه می دهند؟

تنها سوئیت ها و کاباناهای ارم برای اقامت بالای ۳ شب شام رایگان ارائه می دهند

کدام هتل های ۵ ستاره نزدیک به بازار پارادایس است؟

پارمیس، شایگان، کوروش و پارمیدا

در کیش هتل ۳ ستاره یا ۴ ستاره ساحلی وجود دارد؟

هتل سیمرغ هتلی ۳ ستاره و ساحلی می باشد

کدام هتل ها استقبال CIP دارند؟

در حال حاضر هتل ویدا و کوروش استقبال را به صورت CIP انجام می دهند.