رزرو تور کیش

۱۸ تیر
2 شب: 3,200,000
3 شب: 3,400,000
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 2,750,000
3 شب: 2,750,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 3,950,000
3 شب: 4,500,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 3,300,000
3 شب: 3,550,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 3,300,000
3 شب: 3,550,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 4,950,000
3 شب: 5,750,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 3,350,000
3 شب: 3,600,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 3,200,000
3 شب: 3,400,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 5,300,000
3 شب: 6,300,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۱۸ تیر
2 شب: 3,450,000
3 شب: 3,750,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 2,700,000
3 شب: 2,700,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 4,400,000
3 شب: 5,100,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۱۸ تیر
2 شب: 3,400,000
3 شب: 3,700,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 2,650,000
3 شب: 2,550,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 2,700,000
3 شب: 2,700,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 2,900,000
3 شب: 2,900,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 2,550,000
3 شب: 2,500,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 2,750,000
3 شب: 2,700,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 2,800,000
3 شب: 2,800,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 2,550,000
3 شب: 2,450,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 2,600,000
3 شب: 2,500,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 2,650,000
3 شب: 2,600,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 2,600,000
3 شب: 2,550,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 2,500,000
3 شب: 2,350,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 2,600,000
3 شب: 2,480,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 2,500,000
3 شب: 2,350,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 2,500,000
3 شب: 2,350,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 2,650,000
3 شب: 2,600,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 2,500,000
3 شب: 2,350,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 3,000,000
3 شب: 2,950,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۱ تیر
2 شب: 2,250,000
3 شب: 2,300,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
ناهار
۱۸ تیر
2 شب: 2,450,000
3 شب: 2,250,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 2,550,000
3 شب: 2,450,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 2,500,000
3 شب: 2,350,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 2,550,000
3 شب: 2,450,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 2,650,000
3 شب: 2,600,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 2,500,000
3 شب: 2,350,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۰ خرداد
2 شب: 2,150,000
3 شب: 2,450,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۸ تیر
2 شب: 2,600,000
3 شب: 2,500,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۱ مرداد
2 شب: 1,670,000
3 شب: 1,760,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه

سوالات متداول

بهترین هتل های کیش کدامند؟

ترنج، داریوش، مارینا و ویدا را می توان از بهترین هتل های کیش دانست

کدام هتل های کیش ساحلی و نزدیک دریا هستند؟

شایان، داریوش، ترنج و مارینا

کدام هتل ها نهار دارند؟

داریوش، ترنج، مارینا، پارمیس، گاردنیا و هتل ارم برای اقامت بالای ۳ شب

کدام هتل ها شام رایگان ارائه می دهند؟

تنها سوئیت ها و کاباناهای ارم برای اقامت بالای ۳ شب شام رایگان ارائه می دهند

کدام هتل های ۵ ستاره نزدیک به بازار پارادایس است؟

پارمیس، شایگان، کوروش و پارمیدا

در کیش هتل ۳ ستاره یا ۴ ستاره ساحلی وجود دارد؟

هتل سیمرغ هتلی ۳ ستاره و ساحلی می باشد

کدام هتل ها استقبال CIP دارند؟

در حال حاضر هتل ویدا و کوروش استقبال را به صورت CIP انجام می دهند.