رزرو تور کیش

۱۶ اسفند
2 شب: 910,000
3 شب: 955,000
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۶ اسفند
2 شب: 1,290,000
3 شب: 1,495,000
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
۱۶ اسفند
2 شب: 1,130,000
3 شب: 1,280,000
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۶ اسفند
2 شب: 1,290,000
3 شب: 1,495,000
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
۱۵ اسفند
2 شب: 810,000
3 شب: 980,000
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۶ اسفند
2 شب: 850,000
3 شب: 880,000
۱۶ اسفند
2 شب: 1,260,000
3 شب: 1,480,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۶ اسفند
2 شب: 980,000
3 شب: 1,060,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۴ اسفند
2 شب: 1,060,000
3 شب: 1,355,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۶ اسفند
2 شب: 1,000,000
3 شب: 1,095,000
۱۶ اسفند
2 شب: 1,830,000
3 شب: 2,300,000
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۱۶ اسفند
2 شب: 2,390,000
3 شب: 3,170,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۱۵ اسفند
2 شب: 1,060,000
3 شب: 1,355,000
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۶ اسفند
2 شب: 1,110,000
3 شب: 1,255,000
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۶ اسفند
2 شب: 1,120,000
3 شب: 1,270,000
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۶ اسفند
2 شب: 1,510,000
3 شب: 1,870,000
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۱۶ اسفند
2 شب: 1,060,000
3 شب: 1,230,000
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۶ اسفند
2 شب: 840,000
3 شب: 850,000
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۶ اسفند
2 شب: 1,290,000
3 شب: 1,530,000
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۱۵ اسفند
2 شب: 960,000
3 شب: 1,200,000
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۶ اسفند
2 شب: 810,000
3 شب: 805,000
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۶ اسفند
2 شب: 1,050,000
3 شب: 1,165,000
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۵ اسفند
2 شب: 910,000
3 شب: 1,130,000
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۶ اسفند
2 شب: 860,000
3 شب: 905,000
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۵ اسفند
2 شب: 970,000
3 شب: 1,220,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
صبحانه
۱۵ اسفند
2 شب: 810,000
3 شب: 1,015,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۵ اسفند
2 شب: 900,000
3 شب: 1,115,000
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۶ اسفند
2 شب: 970,000
3 شب: 1,045,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۳ اسفند
2 شب: 820,000
3 شب: 950,000
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۶ اسفند
2 شب: 830,000
3 شب: 835,000
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۶ اسفند
2 شب: 920,000
3 شب: 970,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۸ آبان
2 شب: تماس بگیرید
3 شب: تماس بگیرید
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۶ اسفند
2 شب: 800,000
3 شب: 760,000
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۶ اسفند
2 شب: 860,000
3 شب: 880,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۵ اسفند
2 شب: 800,000
3 شب: 965,000
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۶ اسفند
2 شب: 860,000
3 شب: 880,000
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۶ اسفند
2 شب: 870,000
3 شب: 895,000
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۶ اسفند
2 شب: 940,000
3 شب: 1,000,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۶ اسفند
2 شب: 820,000
3 شب: 820,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۶ اسفند
2 شب: 885,000
3 شب: 920,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۶ اسفند
2 شب: 940,000
3 شب: 1,000,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ آذر
2 شب: تماس بگیرید
3 شب: تماس بگیرید
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ آذر
2 شب: تماس بگیرید
3 شب: تماس بگیرید
۱۰ فروردین
2 شب: تماس بگیرید
3 شب: تماس بگیرید
۱۵ اسفند
2 شب: 855,000
3 شب: 1,080,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۰ فروردین
2 شب: تماس بگیرید
3 شب: تماس بگیرید
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۵ اسفند
2 شب: 870,000
3 شب: 1,070,000
استقبال فرودگاهی
صبحانه

سوالات متداول

بهترین هتل های کیش کدامند؟

ترنج، داریوش، مارینا و ویدا را می توان از بهترین هتل های کیش دانست

کدام هتل های کیش ساحلی و نزدیک دریا هستند؟

شایان، داریوش، ترنج و مارینا

کدام هتل ها نهار دارند؟

داریوش، ترنج، مارینا، پارمیس، گاردنیا و هتل ارم برای اقامت بالای ۳ شب

کدام هتل ها شام رایگان ارائه می دهند؟

تنها سوئیت ها و کاباناهای ارم برای اقامت بالای ۳ شب شام رایگان ارائه می دهند

کدام هتل های ۵ ستاره نزدیک به بازار پارادایس است؟

پارمیس، شایگان، کوروش و پارمیدا

در کیش هتل ۳ ستاره یا ۴ ستاره ساحلی وجود دارد؟

هتل سیمرغ هتلی ۳ ستاره و ساحلی می باشد

کدام هتل ها استقبال CIP دارند؟

در حال حاضر هتل ویدا و کوروش استقبال را به صورت CIP انجام می دهند.