رزرو تور کیش

۶ مرداد
2 شب: 2,210,000
3 شب: 2,340,000
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 2,100,000
3 شب: 2,175,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 3,020,000
3 شب: 3,560,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 2,410,000
3 شب: 2,640,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 2,450,000
3 شب: 2,700,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 2,300,000
3 شب: 3,950,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 2,580,000
3 شب: 2,895,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 2,530,000
3 شب: 2,820,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 4,800,000
3 شب: 6,200,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۶ مرداد
2 شب: 2,430,000
3 شب: 2,670,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 2,130,000
3 شب: 2,220,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 3,730,000
3 شب: 4,650,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۶ مرداد
2 شب: 2,300,000
3 شب: 2,470,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 2,030,000
3 شب: 2,070,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 2,160,000
3 شب: 2,270,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 2,230,000
3 شب: 2,370,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 2,265,000
3 شب: 2,425,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 2,050,000
3 شب: 2,100,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 2,025,000
3 شب: 2,060,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 2,080,000
3 شب: 2,145,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 2,030,000
3 شب: 2,070,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 2,275,000
3 شب: 2,500,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 1,980,000
3 شب: 1,995,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 2,010,000
3 شب: 2,040,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 1,975,000
3 شب: 1,985,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 2,010,000
3 شب: 2,040,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 1,995,000
3 شب: 2,020,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 2,030,000
3 شب: 2,070,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 2,000,000
3 شب: 2,025,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 2,025,000
3 شب: 2,060,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 1,940,000
3 شب: 1,940,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
ناهار
۶ مرداد
2 شب: 1,930,000
3 شب: 1,920,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 2,000,000
3 شب: 2,025,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 1,970,000
3 شب: 1,980,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 2,000,000
3 شب: 2,025,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 2,060,000
3 شب: 2,110,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 2,060,000
3 شب: 2,110,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 1,940,000
3 شب: 1,940,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 2,030,000
3 شب: 2,070,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ مرداد
2 شب: 1,960,000
3 شب: 1,965,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه

سوالات متداول

بهترین هتل های کیش کدامند؟

ترنج، داریوش، مارینا و ویدا را می توان از بهترین هتل های کیش دانست

کدام هتل های کیش ساحلی و نزدیک دریا هستند؟

شایان، داریوش، ترنج و مارینا

کدام هتل ها نهار دارند؟

داریوش، ترنج، مارینا، پارمیس، گاردنیا و هتل ارم برای اقامت بالای ۳ شب

کدام هتل ها شام رایگان ارائه می دهند؟

تنها سوئیت ها و کاباناهای ارم برای اقامت بالای ۳ شب شام رایگان ارائه می دهند

کدام هتل های ۵ ستاره نزدیک به بازار پارادایس است؟

پارمیس، شایگان، کوروش و پارمیدا

در کیش هتل ۳ ستاره یا ۴ ستاره ساحلی وجود دارد؟

هتل سیمرغ هتلی ۳ ستاره و ساحلی می باشد

کدام هتل ها استقبال CIP دارند؟

در حال حاضر هتل ویدا و کوروش استقبال را به صورت CIP انجام می دهند.