رزرو تور کیش

۵ آبان
2 شب: 3,800,000
3 شب: 4,200,000
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
۵ آبان
2 شب: 3,320,000
3 شب: 3,700,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۳ آبان
2 شب: 4,800,000
3 شب: 6,550,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۵ آبان
2 شب: 3,600,000
3 شب: 4,000,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۹ مهر
2 شب: 2,470,000
3 شب: 2,920,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۳ آبان
2 شب: 4,700,000
3 شب: تماس بگیرید
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
۳ آبان
2 شب: 3,600,000
3 شب: 4,750,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۵ آبان
2 شب: 4,000,000
3 شب: 4,400,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۵ آبان
2 شب: 6,000,000
3 شب: 7,700,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۵ آبان
2 شب: 3,370,000
3 شب: 3,770,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۵ آبان
2 شب: 3,330,000
3 شب: 3,700,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱ آبان
2 شب: تماس بگیرید
3 شب: تماس بگیرید
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۳ آبان
2 شب: 3,170,000
3 شب: 4,200,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۵ آبان
2 شب: 3,100,000
3 شب: 3,350,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۵ آبان
2 شب: 3,510,000
3 شب: 3,950,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ آبان
2 شب: 3,110,000
3 شب: 3,370,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
صبحانه
۵ آبان
2 شب: 3,150,000
3 شب: 3,450,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۳ آبان
2 شب: 2,760,000
3 شب: 3,420,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ آبان
2 شب: 3,100,000
3 شب: 3,350,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ آبان
2 شب: 2,950,000
3 شب: 3,130,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ آبان
2 شب: 3,300,000
3 شب: 3,650,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ آبان
2 شب: 2,950,000
3 شب: 3,120,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۶ مهر
2 شب: 2,700,000
3 شب: 3,130,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۳ آبان
2 شب: 2,600,000
3 شب: 3,200,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۱ مرداد
2 شب: 1,685,000
3 شب: 1,775,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ آبان
2 شب: 3,000,000
3 شب: 3,200,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ آبان
2 شب: 3,150,000
3 شب: 3,440,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۰ مهر
2 شب: 1,760,000
3 شب: 1,940,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۳ آبان
2 شب: 2,700,000
3 شب: 3,300,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۳ مهر
2 شب: 2,350,000
3 شب: 2,560,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۳ آبان
2 شب: 2,330,000
3 شب: 2,900,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
ناهار
۵ آبان
2 شب: 2,800,000
3 شب: 2,900,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ آبان
2 شب: 2,700,000
3 شب: 2,800,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ آبان
2 شب: 2,780,000
3 شب: 2,870,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۳ آبان
2 شب: 2,350,000
3 شب: 2,900,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ آبان
2 شب: 3,250,000
3 شب: 3,570,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۰ مهر
2 شب: 2,140,000
3 شب: 2,710,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۶ مهر
2 شب: 2,250,000
3 شب: 2,470,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ مهر
2 شب: 2,070,000
3 شب: 2,310,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۱ مرداد
2 شب: 1,670,000
3 شب: 1,760,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه

سوالات متداول

بهترین هتل های کیش کدامند؟

ترنج، داریوش، مارینا و ویدا را می توان از بهترین هتل های کیش دانست

کدام هتل های کیش ساحلی و نزدیک دریا هستند؟

شایان، داریوش، ترنج و مارینا

کدام هتل ها نهار دارند؟

داریوش، ترنج، مارینا، پارمیس، گاردنیا و هتل ارم برای اقامت بالای ۳ شب

کدام هتل ها شام رایگان ارائه می دهند؟

تنها سوئیت ها و کاباناهای ارم برای اقامت بالای ۳ شب شام رایگان ارائه می دهند

کدام هتل های ۵ ستاره نزدیک به بازار پارادایس است؟

پارمیس، شایگان، کوروش و پارمیدا

در کیش هتل ۳ ستاره یا ۴ ستاره ساحلی وجود دارد؟

هتل سیمرغ هتلی ۳ ستاره و ساحلی می باشد

کدام هتل ها استقبال CIP دارند؟

در حال حاضر هتل ویدا و کوروش استقبال را به صورت CIP انجام می دهند.