رزرو تور کیش

۱۹ تیر
2 شب: 850,000
3 شب: 1,030,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 1,070,000
3 شب: 1,260,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 910,000
3 شب: 1,115,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 900,000
3 شب: 1,100,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 870,000
3 شب: 1,390,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۱۹ تیر
2 شب: 950,000
3 شب: 1,180,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 850,000
3 شب: 1,030,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 2,165,000
3 شب: 3,000,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۱۹ تیر
2 شب: 900,000
3 شب: 1,100,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 780,000
3 شب: 925,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۱۰ تیر
2 شب: تماس بگیرید
3 شب: تماس بگیرید
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۱۹ تیر
2 شب: 850,000
3 شب: 1,030,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 680,000
3 شب: 775,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 800,000
3 شب: 955,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 830,000
3 شب: 1,000,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 710,000
3 شب: 820,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 660,000
3 شب: 745,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 630,000
3 شب: 700,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 670,000
3 شب: 760,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 620,000
3 شب: 685,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 850,000
3 شب: 1,030,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 650,000
3 شب: 730,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۰ تیر
2 شب: تماس بگیرید
3 شب: تماس بگیرید
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 595,000
3 شب: 680,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 630,000
3 شب: 700,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 625,000
3 شب: 695,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 670,000
3 شب: 760,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 625,000
3 شب: 695,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 580,000
3 شب: 625,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 650,000
3 شب: 730,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 710,000
3 شب: 820,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 600,000
3 شب: 655,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 640,000
3 شب: 715,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 620,000
3 شب: 685,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 595,000
3 شب: 645,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 690,000
3 شب: 790,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 615,000
3 شب: 680,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 550,000
3 شب: 595,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 580,000
3 شب: 625,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 580,000
3 شب: 625,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ تیر
2 شب: 550,000
3 شب: 595,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه

سوالات متداول

بهترین هتل های کیش کدامند؟

ترنج، داریوش، مارینا و ویدا را می توان از بهترین هتل های کیش دانست

کدام هتل های کیش ساحلی و نزدیک دریا هستند؟

شایان، داریوش، ترنج و مارینا

کدام هتل ها نهار دارند؟

داریوش، ترنج، مارینا، پارمیس، گاردنیا و هتل ارم برای اقامت بالای ۳ شب

کدام هتل ها شام رایگان ارائه می دهند؟

تنها سوئیت ها و کاباناهای ارم برای اقامت بالای ۳ شب شام رایگان ارائه می دهند

کدام هتل های ۵ ستاره نزدیک به بازار پارادایس است؟

پارمیس، شایگان، کوروش و پارمیدا

در کیش هتل ۳ ستاره یا ۴ ستاره ساحلی وجود دارد؟

هتل سیمرغ هتلی ۳ ستاره و ساحلی می باشد

کدام هتل ها استقبال CIP دارند؟

در حال حاضر هتل ویدا و کوروش استقبال را به صورت CIP انجام می دهند.