رزرو تور کیش

۲۷ دی
2 شب: 3,215,000
3 شب: 3,600,000
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
۲۷ دی
2 شب: 3,550,000
3 شب: 4,165,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۷ دی
2 شب: 3,320,000
3 شب: 3,820,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۷ دی
2 شب: 3,360,000
3 شب: 3,800,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۷ دی
2 شب: 2,820,000
3 شب: 3,200,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۲ دی
2 شب: 3,930,000
3 شب: 5,000,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۲۲ دی
2 شب: 2,750,000
3 شب: 3,250,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۷ دی
2 شب: 3,620,000
3 شب: 4,070,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۶ دی
2 شب: 3,820,000
3 شب: 5,165,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۲۷ دی
2 شب: 3,465,000
3 شب: 4,045,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۳ دی
2 شب: 2,420,000
3 شب: 2,725,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۱۳ دی
2 شب: 3,330,000
3 شب: 4,090,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۲۷ دی
2 شب: 3,180,000
3 شب: 3,550,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۷ دی
2 شب: 3,060,000
3 شب: 3,430,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۰ دی
2 شب: 2,510,000
3 شب: 2,840,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۳ دی
2 شب: 2,420,000
3 شب: 2,890,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
صبحانه
۲۰ دی
2 شب: 2,490,000
3 شب: 2,810,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۷ دی
2 شب: 2,440,000
3 شب: 2,630,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۷ دی
2 شب: 2,960,000
3 شب: 3,290,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۷ دی
2 شب: 2,870,000
3 شب: 3,145,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۷ دی
2 شب: 2,320,000
3 شب: 2,450,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۷ دی
2 شب: 3,215,000
3 شب: 3,520,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۷ دی
2 شب: 2,715,000
3 شب: 6,720,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۷ دی
2 شب: 2,815,000
3 شب: 3,070,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۷ دی
2 شب: 2,950,000
3 شب: 3,260,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۴ دی
2 شب: 1,685,000
3 شب: 1,860,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۷ دی
2 شب: 2,825,000
3 شب: 3,085,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۵ دی
2 شب: 2,065,000
3 شب: 2,240,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۷ دی
2 شب: 2,670,000
3 شب: 2,820,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۳ دی
2 شب: 2,120,000
3 شب: 2,260,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۰ دی
2 شب: 2,210,000
3 شب: 2,390,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
ناهار
۲۷ دی
2 شب: 2,380,000
3 شب: 2,410,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۵ دی
2 شب: 1,930,000
3 شب: 2,035,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۷ دی
2 شب: 2,640,000
3 شب: 2,800,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۷ دی
2 شب: 2,315,000
3 شب: 2,320,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۷ دی
2 شب: 2,985,000
3 شب: 3,330,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۰ دی
2 شب: 2,130,000
3 شب: 2,260,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۳ دی
2 شب: 2,175,000
3 شب: 2,530,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۷ دی
2 شب: 2,660,000
3 شب: 2,830,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۳ دی
2 شب: 2,175,000
3 شب: 2,530,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۷ دی
2 شب: 2,360,000
3 شب: 2,380,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه

سوالات متداول

بهترین هتل های کیش کدامند؟

ترنج، داریوش، مارینا و ویدا را می توان از بهترین هتل های کیش دانست

کدام هتل های کیش ساحلی و نزدیک دریا هستند؟

شایان، داریوش، ترنج و مارینا

کدام هتل ها نهار دارند؟

داریوش، ترنج، مارینا، پارمیس، گاردنیا و هتل ارم برای اقامت بالای ۳ شب

کدام هتل ها شام رایگان ارائه می دهند؟

تنها سوئیت ها و کاباناهای ارم برای اقامت بالای ۳ شب شام رایگان ارائه می دهند

کدام هتل های ۵ ستاره نزدیک به بازار پارادایس است؟

پارمیس، شایگان، کوروش و پارمیدا

در کیش هتل ۳ ستاره یا ۴ ستاره ساحلی وجود دارد؟

هتل سیمرغ هتلی ۳ ستاره و ساحلی می باشد

کدام هتل ها استقبال CIP دارند؟

در حال حاضر هتل ویدا و کوروش استقبال را به صورت CIP انجام می دهند.