رزرو تور کیش

۶ آذر
2 شب: 1,785,000
3 شب: 2,200,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۶ آذر
2 شب: 1,310,000
3 شب: 1,510,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۶ آذر
2 شب: 1,430,000
3 شب: 1,695,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۶ آذر
2 شب: 1,490,000
3 شب: 1,790,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۶ آذر
2 شب: 2,690,000
3 شب: 3,250,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۶ آذر
2 شب: 1,510,000
3 شب: 1,810,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۶ آذر
2 شب: 1,485,000
3 شب: 1,735,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۳ آذر
2 شب: 3,020,000
3 شب: 4,190,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۶ آذر
2 شب: 1,510,000
3 شب: 1,810,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۶ آذر
2 شب: 1,360,000
3 شب: 1,585,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۶ آذر
2 شب: 2,710,000
3 شب: 3,560,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۶ آذر
2 شب: 1,450,000
3 شب: 1,720,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۵ آذر
2 شب: 1,140,000
3 شب: 1,210,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۶ آذر
2 شب: 1,360,000
3 شب: 1,600,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ آذر
2 شب: 1,340,000
3 شب: 1,560,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
صبحانه
۹ مهر
2 شب: 1,240,000
3 شب: 1,455,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ آذر
2 شب: 1,110,000
3 شب: 1,210,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ آذر
2 شب: 1,135,000
3 شب: 1,340,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ آذر
2 شب: 1,210,000
3 شب: 1,360,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ آذر
2 شب: 1,110,000
3 شب: 1,210,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ آذر
2 شب: 1,450,000
3 شب: 1,720,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۴ آذر
2 شب: 1,000,000
3 شب: 1,220,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ آذر
2 شب: تماس بگیرید
3 شب: تماس بگیرید
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ آذر
2 شب: 1,180,000
3 شب: 1,310,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ آذر
2 شب: 1,135,000
3 شب: 1,340,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ آذر
2 شب: 1,170,000
3 شب: 1,300,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ آذر
2 شب: 1,080,000
3 شب: 1,165,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ آذر
2 شب: 1,135,000
3 شب: 1,285,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ آذر
2 شب: 1,060,000
3 شب: 1,135,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ آذر
2 شب: 1,120,000
3 شب: 1,225,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ آذر
2 شب: 1,110,000
3 شب: 1,210,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
ناهار
۶ آذر
2 شب: 1,030,000
3 شب: 1,090,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ آذر
2 شب: 1,050,000
3 شب: 1,135,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ آذر
2 شب: 1,170,000
3 شب: 1,300,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ آذر
2 شب: 1,060,000
3 شب: 1,135,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ آذر
2 شب: 1,090,000
3 شب: 1,180,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ آذر
2 شب: 1,090,000
3 شب: 1,130,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۶ آذر
2 شب: 1,020,000
3 شب: 1,075,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ آذر
2 شب: 1,080,000
3 شب: 1,115,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ آذر
2 شب: 1,050,000
3 شب: 1,070,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۵ آذر
2 شب: 1,050,000
3 شب: 1,070,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه

سوالات متداول

بهترین هتل های کیش کدامند؟

ترنج، داریوش، مارینا و ویدا را می توان از بهترین هتل های کیش دانست

کدام هتل های کیش ساحلی و نزدیک دریا هستند؟

شایان، داریوش، ترنج و مارینا

کدام هتل ها نهار دارند؟

داریوش، ترنج، مارینا، پارمیس، گاردنیا و هتل ارم برای اقامت بالای ۳ شب

کدام هتل ها شام رایگان ارائه می دهند؟

تنها سوئیت ها و کاباناهای ارم برای اقامت بالای ۳ شب شام رایگان ارائه می دهند

کدام هتل های ۵ ستاره نزدیک به بازار پارادایس است؟

پارمیس، شایگان، کوروش و پارمیدا

در کیش هتل ۳ ستاره یا ۴ ستاره ساحلی وجود دارد؟

هتل سیمرغ هتلی ۳ ستاره و ساحلی می باشد

کدام هتل ها استقبال CIP دارند؟

در حال حاضر هتل ویدا و کوروش استقبال را به صورت CIP انجام می دهند.