رزرو تور کیش

۲۹ شهریور
2 شب: 4,050,000
3 شب: 4,750,000
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۹ شهریور
2 شب: 4,650,000
3 شب: 6,100,000
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۹ شهریور
2 شب: 4,800,000
3 شب: 5,800,000
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۹ شهریور
2 شب: 3,850,000
3 شب: 4,450,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۷ شهریور
2 شب: 5,000,000
3 شب: 6,100,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۹ شهریور
2 شب: 4,500,000
3 شب: 5,350,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۹ شهریور
2 شب: 4,000,000
3 شب: 4,600,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۹ شهریور
2 شب: 5,000,000
3 شب: 6,400,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
۲۹ شهریور
2 شب: 4,400,000
3 شب: 5,050,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۹ شهریور
2 شب: 4,300,000
3 شب: 4,950,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۹ شهریور
2 شب: 5,700,000
3 شب: 7,200,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۱۹ شهریور
2 شب: 3,750,000
3 شب: 4,250,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۹ شهریور
2 شب: 3,450,000
3 شب: 3,750,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۹ شهریور
2 شب: 7,400,000
3 شب: 9,650,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۱۹ شهریور
2 شب: 3,750,000
3 شب: 4,300,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۹ شهریور
2 شب: 3,850,000
3 شب: 4,450,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۱۹ شهریور
2 شب: 3,550,000
3 شب: 4,000,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ شهریور
2 شب: 3,550,000
3 شب: 3,950,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
صبحانه
۱۹ شهریور
2 شب: 3,300,000
3 شب: 3,650,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۲ شهریور
2 شب: 3,250,000
3 شب: 3,300,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ شهریور
2 شب: 3,800,000
3 شب: 4,300,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۹ شهریور
2 شب: 3,600,000
3 شب: 4,200,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ شهریور
2 شب: 3,300,000
3 شب: 3,450,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ شهریور
2 شب: 3,450,000
3 شب: 3,800,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۹ شهریور
2 شب: 3,750,000
3 شب: 4,300,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ شهریور
2 شب: 3,050,000
3 شب: 3,300,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ شهریور
2 شب: 3,200,000
3 شب: 3,400,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ شهریور
2 شب: 3,050,000
3 شب: 3,300,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ شهریور
2 شب: 3,600,000
3 شب: 4,000,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ شهریور
2 شب: 3,250,000
3 شب: 3,500,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ شهریور
2 شب: 3,000,000
3 شب: 3,250,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ شهریور
2 شب: 3,200,000
3 شب: 3,400,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۲ شهریور
2 شب: 3,050,000
3 شب: 3,050,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
ناهار
۱۹ شهریور
2 شب: 3,150,000
3 شب: 3,350,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ شهریور
2 شب: 3,100,000
3 شب: 3,200,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ شهریور
2 شب: 3,200,000
3 شب: 3,400,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ شهریور
2 شب: 3,100,000
3 شب: 3,250,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۲ شهریور
2 شب: 3,650,000
3 شب: 3,900,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۱۹ شهریور
2 شب: 3,050,000
3 شب: 3,300,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۶ شهریور
2 شب: 4,150,000
3 شب: 4,450,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۳ مهر
2 شب: تماس بگیرید
3 شب: تماس بگیرید
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه

سوالات متداول

بهترین هتل های کیش کدامند؟

ترنج، داریوش، مارینا و ویدا را می توان از بهترین هتل های کیش دانست

کدام هتل های کیش ساحلی و نزدیک دریا هستند؟

شایان، داریوش، ترنج و مارینا

کدام هتل ها نهار دارند؟

داریوش، ترنج، مارینا، پارمیس، گاردنیا و هتل ارم برای اقامت بالای ۳ شب

کدام هتل ها شام رایگان ارائه می دهند؟

تنها سوئیت ها و کاباناهای ارم برای اقامت بالای ۳ شب شام رایگان ارائه می دهند

کدام هتل های ۵ ستاره نزدیک به بازار پارادایس است؟

پارمیس، شایگان، کوروش و پارمیدا

در کیش هتل ۳ ستاره یا ۴ ستاره ساحلی وجود دارد؟

هتل سیمرغ هتلی ۳ ستاره و ساحلی می باشد

کدام هتل ها استقبال CIP دارند؟

در حال حاضر هتل ویدا و کوروش استقبال را به صورت CIP انجام می دهند.