رزرو تور کیش

۲۳ فروردین
2 شب: 1,710,000
3 شب: 2,030,000
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,510,000
3 شب: 1,690,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 2,390,000
3 شب: 2,920,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,920,000
3 شب: 2,300,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,950,000
3 شب: 2,340,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 3,090,000
3 شب: 4,050,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۲۳ فروردین
2 شب: 1,910,000
3 شب: 2,280,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,910,000
3 شب: 2,280,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 4,000,000
3 شب: 5,430,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۲۳ فروردین
2 شب: 1,960,000
3 شب: 2,360,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,640,000
3 شب: 1,880,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۲۳ فروردین
2 شب: 3,800,000
3 شب: 5,100,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
ناهار
۲۳ فروردین
2 شب: 1,710,000
3 شب: 2,030,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,610,000
3 شب: 1,830,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
استخر و سونا
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,720,000
3 شب: 2,000,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,790,000
3 شب: 2,100,000
گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,760,000
3 شب: 2,050,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,430,000
3 شب: 1,560,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,550,000
3 شب: 1,730,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,610,000
3 شب: 1,830,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,510,000
3 شب: 1,730,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,780,000
3 شب: 2,090,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,510,000
3 شب: 1,680,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۱ فروردین
2 شب: 1,820,000
3 شب: 2,040,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,425,000
3 شب: 1,560,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,475,000
3 شب: 1,625,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,425,000
3 شب: 1,560,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۱ اسفند
2 شب: 1,795,000
3 شب: 1,740,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,360,000
3 شب: 1,480,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,520,000
3 شب: 1,700,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,460,000
3 شب: 1,600,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
ناهار
۲۳ فروردین
2 شب: 1,360,000
3 شب: 1,460,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,360,000
3 شب: 1,460,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,440,000
3 شب: 1,575,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,460,000
3 شب: 1,600,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,470,000
3 شب: 1,620,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,470,000
3 شب: 1,620,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,330,000
3 شب: 1,410,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,400,000
3 شب: 1,520,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه
۲۳ فروردین
2 شب: 1,330,000
3 شب: 1,410,000
گشت شهری
استقبال فرودگاهی
صبحانه

سوالات متداول

بهترین هتل های کیش کدامند؟

ترنج، داریوش، مارینا و ویدا را می توان از بهترین هتل های کیش دانست

کدام هتل های کیش ساحلی و نزدیک دریا هستند؟

شایان، داریوش، ترنج و مارینا

کدام هتل ها نهار دارند؟

داریوش، ترنج، مارینا، پارمیس، گاردنیا و هتل ارم برای اقامت بالای ۳ شب

کدام هتل ها شام رایگان ارائه می دهند؟

تنها سوئیت ها و کاباناهای ارم برای اقامت بالای ۳ شب شام رایگان ارائه می دهند

کدام هتل های ۵ ستاره نزدیک به بازار پارادایس است؟

پارمیس، شایگان، کوروش و پارمیدا

در کیش هتل ۳ ستاره یا ۴ ستاره ساحلی وجود دارد؟

هتل سیمرغ هتلی ۳ ستاره و ساحلی می باشد

کدام هتل ها استقبال CIP دارند؟

در حال حاضر هتل ویدا و کوروش استقبال را به صورت CIP انجام می دهند.