نرخ نوروزی اتاق‌های هتل آرامیس پلاس
تاریخدو تختهسه تختهسوئیت یک خوابه
۲۵-۲۸۲۸۰۰۲۵۰۰۲۸۰۰
۲۶-۲۹
۲۷-۳۰
۱۳-۱۶
۱۴-۱۷
۱۵-۱۸
۳۰-۰۳۵۴۵۰۴۷۰۰۵۷۵۰
۰۱-۰۴
۰۲-۰۵
۰۳-۰۶
۰۴-۰۷
۲۸-۰۱۴۹۵۰۴۳۰۰۵۲۵۰
۲۹-۰۲
۰۵-۰۸
۰۶-۰۹
۰۷-۱۰
۰۸-۱۱
۰۹-۱۲
۱۰-۱۳۴۴۰۰۳۸۰۰۴۷۰۰
۱۱-۱۴
۱۲-۱۵
نرخ نوروزی اتاق های هتل شایان برای ۳ شب
تاریخ تور / نوع اتاقدو تخته دریادو تخته جزیره۳تخته دریا۳تخته جزیرهدوبلکس دریادوبلکس جزیره
۰۱/۰۱ – ۱۲/۲۸۶,۶۰۰,۰۰۰۵,۰۷۵,۰۰۰۵,۴۵۰,۰۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰۵,۲۰۰,۰۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰
۰۱/۰۴ – ۰۱/۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰۶۴۵۰۰۰۰۶,۲۰۰,۰۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰۶,۱۰۰,۰۰۰۵,۴۶۰,۰۰۰
۰۱/۰۷ – ۰۱/۰۴۶,۳۰۰,۰۰۰۵,۷۰۰,۰۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰۴,۶۵۰,۰۰۰۵,۴۰۰,۰۰۰۴,۸۷۵,۰۰۰
۰۱/۱۰ – ۰۱/۰۷۶,۱۰۰,۰۰۰۵,۳۵۰,۰۰۰۵,۴۰۰,۰۰۰۴,۶۵۰,۰۰۰۵,۱۰۰,۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰
۰۱/۱۳ – ۰۱/۱۰

 

نرخ نوروزی اتاق های هتل شایان برای ۴ شب و ۵ شب
تاریخ تور/نوع اتاق۲تخته دریا۲تخته جزیره۳تخته دریا۳تخته جزیرهدوبلکس دریادوبلکس جزیره
۰۱/۰۱ – ۱۲/۲۷۷,۹۰۰,۰۰۰۶,۱۰۰,۰۰۰۶,۳۰۰,۰۰۰۵,۴۰۰,۰۰۰۵,۸۵۰,۰۰۰۴,۹۵۰,۰۰۰
۰۱/۰۳ – ۱۲/۲۸۱۰,۲۰۰,۰۰۰۸,۲۰۰,۰۰۰۸,۲۰۰,۰۰۰۷,۹۰۰,۰۰۰۸,۲۰۰,۰۰۰۶,۵۷۵,۰۰۰
۰۱/۰۳ – ۱۲/۲۹۸,۹۰۰,۰۰۰۷,۶۵۰,۰۰۰۷,۴۰۰,۰۰۰۶,۴۰۰,۰۰۰۷,۳۰۰,۰۰۰۶,۳۶۰,۰۰۰
۰۱/۰۵ – ۰۱/۰۱
۰۱/۰۶ – ۰۱/۰۳۷,۲۰۰,۰۰۰۶,۲۰۰,۰۰۰۶,۲۰۰,۰۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰۵,۵۵۰,۰۰۰۴,۸۷۵,۰۰۰
۰۱/۰۹ – ۰۱/۰۵۷,۶۰۰,۰۰۰۶,۸۰۰,۰۰۰۶,۹۵۰,۰۰۰۶,۱۰۰,۰۰۰۶,۳۰۰,۰۰۰۵,۴۰۰,۰۰۰
۰۱/۱۰ – ۰۱/۰۶
۰۱/۱۳ – ۰۱/۰۹
۰۱/۱۳ – ۰۱/۱۰۶,۱۰۰,۰۰۰۵,۳۵۰,۰۰۰۵,۴۰۰,۰۰۰۴,۶۵۰,۰۰۰۵,۱۰۰,۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰
نرخ نوروزی اتاق های هتل پانوراما
تاریخدو تخته سه تخته
۲۵-۲۸۲۹۰۰۲۶۰۰
۲۶-۲۹
۲۷-۳۰
۱۳-۱۶
۱۴-۱۷
۱۵-۱۸
۳۰- ۳۵۵۵۰۴۸۰۰
۰۱-۰۴
۰۲-۰۵
۰۳-۰۶
۰۴-۰۷
۲۸-۰۱۵۰۵۰۴۴۰۰
۲۹-۰۲
۰۵-۰۸
۰۶-۰۹
۰۷-۱۰
۰۸-۱۱
۰۹-۱۲
۱۳-۱۰۴۵۰۰۳۹۰۰
۱۴-۱۱
۱۲-۱۵
نرخ نوروزی اتاق های هتل شایگان
تاریخدو تختهسه تختهسوئیت یکخوابه ۴ نفرهسوئیت لوکس ویلایی ۳ نفره
۲۵-۲۸۲۶۵۰۲۴۰۰۲۴۲۵۲۴۰۰
۲۶-۲۹
۲۷-۳۰
۱۳-۱۶
۱۴-۱۷
۱۵-۱۸
۳۰-۰۳۵۱۵۰۴۵۰۰۴۴۰۰۴۷۰۰
۰۱-۰۴
۰۲-۰۵
۰۳-۰۶
۰۴-۰۷
۲۸-۰۱۴۶۵۰۴۱۶۰۴۰۵۰۴۳۰۰
۲۹-۰۲
۰۵-۰۸
۰۶-۰۹
۰۷-۱۰
۰۸-۱۱
۰۹-۱۲
۱۰-۱۳۴۱۰۰۳۶۰۰۳۵۷۵۳۸۰۰
۱۱-۱۴
۱۲-۱۵
نرخ نوروزی اتاق های هتل آریان
تاریخ تور /نوع اتاق۲تخته استاندارد۲تخته لوکس۳تخته استاندارد۳تخته لوکس۴تخته استاندارد۴تخته سوئیت۵تخته سوئیت
۱۲/۳۰ – ۱۲/۲۷۳,۹۵۰,۰۰۰۳,۰۷۵,۰۰۰۲,۷۰۰,۰۰۰۲,۷۷۰,۰۰۰۲,۵۷۵,۰۰۰۲,۶۰۰,۰۰۰۲,۴۸۰,۰۰۰
۰۱/۰۱ – ۱۲/۲۸۳,۶۵۰,۰۰۰۴,۰۲۵,۰۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰۲,۹۶۰,۰۰۰
۰۱/۰۲ – ۱۲/۲۹۴,۱۵۰,۰۰۰۴,۵۲۵,۰۰۰۳,۸۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰۳,۷۰۰,۰۰۰۳,۴۶۰,۰۰۰
۰۱/۰۳ – ۱۲/۳۰
۰۱/۰۴ – ۰۱/۰۱
۰۱/۰۵ – ۰۱/۰۲
۰۱/۰۶ – ۰۱/۰۳
۰۱/۰۷ – ۰۱/۰۴۳,۸۵۰,۰۰۰۴,۱۵۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰۳,۶۷۰,۰۰۰۳,۳۵۰,۰۰۰۳,۴۲۵,۰۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰
۰۱/۰۸ – ۰۱/۰۵
۰۱/۰۹ – ۰۱/۰۶
۰۱/۱۰ – ۰۱/۰۷۳,۴۵۰,۰۰۰۳,۶۰۰,۰۰۰۳,۱۰۰,۰۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۷۵,۰۰۰۲,۸۸۰,۰۰۰
۰۱/۱۱ – ۰۱/۰۸
۰۱/۱۲ – ۰۱/۰۹
۰۱/۱۳ – ۰۱/۱۰
۰۱/۱۴ – ۰۱/۱۱۳,۳۵۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳,۱۰۰,۰۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰۲,۹۷۵,۰۰۰۲,۷۷۰,۰۰۰
۰۱/۱۵ – ۰۱/۱۲
۰۱/۱۶ -۰۱/۱۳۲,۳۱۰,۰۰۰۲,۵۶۲,۰۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰۲,۲۸۰,۰۰۰۲,۰۳۰,۰۰۰۲,۰۶۰,۰۰۰۱,۹۶۰,۰۰۰
۰۱/۱۷ – ۰۱/۱۴۱,۷۵۰,۰۰۰۱,۸۴۰,۰۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰۱,۶۹۰,۰۰۰۱,۵۷۵,۰۰۰۱,۶۴۰,۰۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰
۰۱/۱۸ – ۰۱/۱۵
نرخ اتاق‌های هتل آرامیس
تاریخدو تختهسه تختهچهار تخته
۲۵-۲۸۲۲۰۰۲۰۵۰۱۹۷۵
۲۶-۲۹
۲۷-۳۰
۱۳-۱۶
۱۴-۱۷
۱۵-۱۸
۳۰-۰۳۴۱۰۰۳۷۰۰۳۵۰۰
۰۱-۰۴
۰۲-۰۵
۰۳-۰۶
۰۴-۰۷
۲۸-۰۱۳۶۰۰۳۳۰۰۳۱۵۰
۲۹-۰۲
۰۵-۰۸
۰۶-۰۹
۰۷-۱۰
۰۸-۱۱
۰۹-۱۲
۱۰-۱۳۳۲۰۰۲۹۰۰۲۷۵۰
۱۱-۱۴
۱۲-۱۵
نرخ نوروزی هتل پارمیدا
نیمه اول (۲۸ اسفند تا ۵ فروردین)
نوع اتاق۳شب۴شب۵شب۶شبکودک بدون تخت + خدمات
۲تخته۴,۵۴۰,۰۰۰۵,۳۹۰,۰۰۰۶,۲۴۰,۰۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۵۰,۰۰۰
۳تخته۴,۲۹۰,۰۰۰۵,۰۸۰,۰۰۰۵,۸۴۰,۰۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰۲,۳۵۰,۰۰۰
۴تخته۴,۱۷۰,۰۰۰۴,۸۹۰,۰۰۰۵,۶۳۰,۰۰۰۷,۴۰۰,۰۰۰۲,۳۵۰,۰۰۰
سوئیت۴,۵۴۰,۰۰۰۵,۳۹۰,۰۰۰۶,۲۴۰,۰۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۵۰,۰۰۰
نیمه دوم (۶ فروردین تا ۱۳ فروردین)
نوع اتاق۳شب۴شب۵شب۶شبکودک بدون تخت + خدمات
۲تخته۴,۰۹۰,۰۰۰۴,۷۹۰,۰۰۰۵,۴۹۰,۰۰۰۶,۱۹۰,۰۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰
۳تخته۳,۹۹۰,۰۰۰۴,۶۶۰,۰۰۰۵,۳۴۰,۰۰۰۵,۹۹۰,۰۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰
۴تخته۳,۷۹۰,۰۰۰۴,۳۹۰,۰۰۰۴,۹۹۰,۰۰۰۵,۵۹۰,۰۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰
سوئیت۴,۰۹۰,۰۰۰۴,۷۹۰,۰۰۰۵,۴۹۰,۰۰۰۶,۱۹۰,۰۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰
نرخ نوروزی اتاق های هتل تعطیلات
تاریخدو تختهسه تختهچهار تختهپنج تخته
۲۵-۲۸۲۰۵۰۱۹۵۰۱۹۰۰۱۸۷۰
۲۶-۲۹
۲۷-۳۰
۱۳-۱۶
۱۴-۱۷
۱۵-۱۸
۳۰-۰۳۳۶۵۰۳۴۰۰۳۲۷۵۳۲۰۰
۰۱-۰۴
۰۲-۰۵
۰۳-۰۶
۰۴-۰۷
۲۸-۰۱۳۱۵۰۳۰۰۰۲۹۲۵۲۸۸۰
۲۹-۰۲
۰۵-۰۸
۰۶-۰۹
۰۷-۱۰
۰۸-۱۱
۰۹-۱۲
۱۰-۱۳۲۹۰۰۲۷۰۰۲۶۰۰۲۵۴۰
۱۱-۱۴
۱۲-۱۵
نرخ نوروزی اتاق های هتل هلیا
نیمه اول (۲۸ اسفند تا ۵ فروردین)
نوع اتاق۳شب۴شب۵شب۶شبکودک بدون تخت + خدمات
۲تخته۴,۲۴۰,۰۰۰۴,۹۹۰,۰۰۰۵,۷۴۰,۰۰۰۶,۹۹۰,۰۰۰۲,۳۵۰,۰۰۰
۳تخته۴,۰۰۰,۰۰۰۴,۶۹۰,۰۰۰۵,۳۴۰,۰۰۰۶,۴۹۰,۰۰۰۲,۳۵۰,۰۰۰
۴تخته۳,۸۹۰,۰۰۰۴,۴۹۰,۰۰۰۵,۱۲۰,۰۰۰۶,۲۴۰,۰۰۰۲,۳۵۰,۰۰۰
سوئیت۳,۸۹۰,۰۰۰۴,۴۹۰,۰۰۰۵,۱۲۰,۰۰۰۶,۲۴۰,۰۰۰۲,۳۵۰,۰۰۰
نیمه دوم (۶ فروردین تا ۱۳ فروردین)
نوع اتاق۳شب۴شب۵شب۶شبکودک بدون تخت + خدمات
۲تخته۳,۹۴۰,۰۰۰۴,۵۹۰,۰۰۰۵,۲۴۰,۰۰۰۵,۸۹۰,۰۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰
۳تخته۳,۷۹۰,۰۰۰۴,۳۹۰,۰۰۰۴,۹۹۰,۰۰۰۵,۵۹۰,۰۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰
۴تخته۳,۶۵۰,۰۰۰۴,۱۹۰,۰۰۰۴,۷۴۰,۰۰۰۵,۲۹۰,۰۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰
سوئیت۳,۶۵۰,۰۰۰۴,۱۹۰,۰۰۰۴,۷۵۰,۰۰۰۵,۲۹۰,۰۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰
نرخ نوروزی اتاق های هتل گامبرون
نیمه اول (۲۸ اسفند تا ۵ فروردین)
نوع اتاق۴شب۵شب۶شبکودک بدون تخت + خدماتاقامت تک
۲تخته۵,۶۰۰,۰۰۰۶,۲۵۰,۰۰۰۷,۴۰۰,۰۰۰۲,۳۵۰,۰۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰
۳تخته۵,۱۵۰,۰۰۰۵,۷۰۰,۰۰۰۶,۷۰۰,۰۰۰۲,۳۵۰,۰۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰
نیمه دوم (۶ فروردین تا ۱۳ فروردین)
نوع اتاق۴شب۵شب۶شبکودک بدون تخت + خدماتاقامت تک
۲تخته۴,۶۰۰,۰۰۰۵,۴۰۰,۰۰۰۶,۲۰۰,۰۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰
۳تخته۴,۳۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۷۰۰,۰۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰

برای اطلاع دقیق از نرخ نوروزی هتل گامبرون با ما تماس بگیرید.

هتل گامبرون نوروز ۱۴۰۰

هتل گامبرون کیش

رزرو تور کیش نوروز ۱۴۰۰

چیزی که اکثر گردشگران بر سر آن توافق دارند آب تمیز و زلال در سواحل کیش است. حتی امکان دیدن لاکپشت های دریایی هم وجود دارد. پس می توان کیش را برای طبیعت دوستان مناسب دانست. در کیش شما می توانید درختان لور، پارک ساحلی سیمرغ، پارک شهر، پارک ساحلی میرمهنا، ساحل مرجان، نخلستان ها، درخت سبز و پارک ساحلی مرد ماهیگیر را ببینید و از رزرو تورهای نوروزی کیش ۱۴۰۰ بیشترین لذت ممکن را ببرید.

درباره جزیره کیش بهتر است با برنامه پیش بروید، چرا که اماکن دیدنی تنوع زیادی دارند و در یک سفر چند روزه نمی توانید همه آنها را تجربه نمایید. اما نکته مثبت این تنوع  این است که برای همه سنین تفریحات مناسب وجود دارد.

اگر برای نوروز امسال قصد سفر به جزیره کیش را دارید، از همین حالا امکان رزرو تور نوروز ۱۴۰۰ فراهم شده است. تورهای نوروزی کیش با اقامت ۳ شب و ۴ روز در این صفحه برای شما ارائه شده اند. قیمت تور کیش نوروز ۱۴۰۰ را بر اساس نوع اتاق هر هتل در جداول بالا مشاهده کردید.

پارک مرجان

تفریحات به یادماندنی در تور کیش نوروز ۱۴۰۰

اما تفریحات گفته شده همه ی ماجرا نیست. کیش دلفیناریوم را هم دارد که بین گردشگران محبوبیت زیادی دارد و می تواند اوقات خوشی را برای همه سنین به ارمغان بیاورد. گذر هنرمندان، اسکله تفریحی، بوستان آهوان، پارک آبی اوشن، باغ پرندگان و پلاژ ها از دیگر اماکن جذاب و دیدنی در تور کیش ویژه نوروز ۱۴۰۰ هستند. ولی یک سری تفریحات هیجان انگیز هم در کیش در دسترس است. برای مثال می توانید غواصی را تجربه کنید که با رعایت کردن همه اصول و قواعد و به همراه آموزش و مربی انجام می شود. جت اسکی، بادی جامپینگ و پاراسل هم از دیگر انواع این تفریحات مهیج هستند که می توانید در تورهای ارزان نوروزی کیش تجربه کنید.

طرفدار کمی آرامش در تورهای نوروزی کیش ۱۴۰۰ هستید؟ دوچرخه سواری دور جزیره را امتحان کنید. ساحل آرام و زیبای کیش و جاده های مناسبی که دور کیش قرار گرفته اند شرایط را برای یک دوچرخه سواری لذت بخش مهیا نموده اند.

غواصی در تور کیش نوروز 99

در این میان جزیره کیش در اوج محبوبیت قرار دارد. امکان آب تنی در ابتدای بهار، ویژگی بزرگی ست که جزیره کیش به خوبی از آن بهره برده است؛ تفریحات آبی تکامل یافته و شگفت‌انگیز، تور کیش نوروز ۱۴۰۰ را به یکی از بهترین انتخاب ها در این زمان ها از سال تبدیل می کند. هتل ها در این فصل شلوغ هستند و بهتر است که حداقل از ۱ ماه پیش‌تر رزرو شوند؛ چرا که امکان دارد گردشگران امکانات مورد نظرشان را بدست نیاورند و مجبور به انتخاب تنها گزینه های موجود شوند.

دمای هوا در ابتدای بهار تا ۳۰ درجه بالا می رود و همین مهم سبب می شود که اکثر گردشگران تور کیش نوروز ۱۴۰۰، هنگام پیاده‌ شدن از هواپیما، متعجب شوند. بلیط پرواز کیش هم یکی دیگر از گذرگاه‌هایی ست که باید از مدت ها قبل برای آن برنامه ریزی شود. از طرفی پرواز چارتری کیش در ابتدای بهار گران می شود و بهتر است که چند هفته زودتر از تاریخ سفر، بلیط نوروز ۱۴۰۰ کیش خود را رزرو کنید.

در مجموع اگر قصد سفر به کیش در تعطیلات نوروزی را دارید، سفر شلوغ و پر سر و صدایی را تجربه خواهید کرد و ممکن است دوستان خوبی را در این سفر پیدا کنید! توصیه می شود که پیش از سفر با تور کیش، در مورد جاذبه های طبیعی و تفریحی این جزیره کاملاً تحقیق کنید و هیچ کدام از آن‌ها را از دست ندهید؛ چرا که اکثر آن ها در ابتدای بهار لطف دیگری دارند.

خرید در کیش یعنی تفریح به نوع خاص

خرید سوغاتی و یادگاری از آن سنت های دوست داشتنی است. خوشبختانه کیش در زمینه مرکز خرید ها هم در سطح بالایی قرار دارد. وجود انواع و اقسام پاساژ ها و مراکز خرید باعث می شود تا از تورهای کیش نوروزی ۱۴۰۰ دست خالی برنگردید.

از بین بازارها می توان به عرب ها، صفین، مروارید و مرجان اشاره کرد و از بین مراکز خرید که بسیار زیاد هستند می توان از پردیس ۱ و ۲، پانیذ، دامون و زیتون نام برد. در مرکز خریدها می توانید کافی شاپ ها و رستوران هایی را هم ببینید تا در صورتی که در میان گشت و گذار و یا خرید خود خسته شدید استراحتی داشته باشید و پذیرایی دلچسبی را تجربه کنید.

خرید در تور کیش نوروز 99از غذاهای کیش هم غافل نشوید. سمک مشوی، مرقوق یا مرگوگ، محمر و مضروبه از غذاهای محلی کیش هستند که می توانید طمع متفاوت آنها را در کیش بچشید و تور نوروزی کیش ۱۴۰۰ را خوش طعم پشت سر بگذارید.

تور کیش هم انواع و اقسام مختلفی دارد و تنوع در بین آنها زیاد است. برای مثال تور لحظه آخری کیش از محبوبیت زیادی برخوردار است که در ایام مختلف سال می توانید از آنها بهره ببرید.

قیمت تور کیش نوروز ۱۴۰۰

همه ما کمابیش به کیش سفر کرده ایم و بدون شک به زیبایی و منحصر به فرد بودن این جزیره پی برده ایم و در آن شکی نداریم اما در تعطیلات پایانی سال مسئله ای ذهنمان را درگیر خود می کند و آن هم قیمت تور کیش نوروز ۱۴۰۰ می باشد. سالیان سفر پیشاپیش آغاز سال جدید را به شما تبریک می گوید و با تورهایی با قیمت های مناسب این مشغله فکری را از شما دور می کند.

تورهای ارزان نوروزی کیش با قیمت های مناسب همیشه بهترین گزینه برای سفر در تعطیلات می باشد. بخاطر همین موضوع باید یک یا دو ماه قبل از تعطیلات نوروز به رزرو تورهای نوروزی اقدام کنید تا هم هزینه های نسبتا کمتری می پردازید و هم قدرت انتخاب بالاتری نسبت به ایام تعطیلات دارید. زیرا هرچه به این تعطیلات نزدیک می شوید هم ظرفیت هتل ها پر می شود و هم قیمت رزرو تور های نوروزی به نسبت بالا می رود، پس تا دیر نشده همین امروز اقدام کنید.