نرخ نوروزی اتاق‌های هتل آرامیس پلاس
تاریخدو تخته سه تختهسوئیت رویال (دو نفره)
۲۵-۲۸۴۳۵۰۳۹۰۰۴۶۵۰
۲۶-۲۹
۲۷-۳۰
۱۳-۱۶
۱۴-۱۷
۱۵-۱۸
۳۰-۰۳۵۹۵۰۵۲۰۰۶۲۵۰
۰۱-۰۴
۰۲-۰۵
۰۳-۰۶
۰۴-۰۷
۲۸-۰۱۵۴۵۰۴۸۰۰۵۷۵۰
۲۹-۰۲
۰۵-۰۸
۰۶-۰۹
۰۷-۱۰
۰۸-۱۱
۰۹-۱۲
۱۳-۱۰۴۹۰۰۴۳۰۰۵۲۰۰
۱۴-۱۱
۱۲-۱۵
نرخ نوروزی اتاق های هتل شایان
تاریخ تور / نوع اتاق۲ تخته دریا۲ تخته جزیره۳ تخته دریا۳ تخته جزیرهدوبلکس دریادوبلکس جزیره
۰۱/۰۱ – ۱۲/۲۷۹,۱۲۰,۰۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰۷,۳۵۰,۰۰۰۶,۴۵۰,۰۰۰۷,۷۹۵,۰۰۰۶,۱۰۰,۰۰۰
۴ شب و ۵ روز
۰۱/۰۳ – ۱۲/۲۸۱۲,۰۵۰,۰۰۰۱۰,۲۵۰,۰۰۰۹,۹۹۰,۰۰۰۸,۷۲۰,۰۰۰۱۰,۷۸۰,۰۰۰۸,۵۷۰,۰۰۰
۵ شب و ۶ روز
۰۱/۰۳ – ۱۲/۲۹۱۰,۸۵۰,۰۰۰۹,۲۵۰,۰۰۰۸,۹۹۰,۰۰۰۷,۹۲۰,۰۰۰۹,۸۵۰,۰۰۰۷,۸۵۰,۰۰۰
۴ شب و ۵ روز
۰۱/۰۵ – ۰۱/۰۱
۴ شب و ۵ روز
۰۱/۰۶ – ۰۱/۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰۷,۸۰۰,۰۰۰۷,۶۰۰,۰۰۰۶,۸۰۰,۰۰۰۸,۲۵۰,۰۰۰۶,۷۵۰,۰۰۰
۳ شب و ۴ روز
۰۱/۰۹ – ۰۱/۰۵۹,۶۰۰,۰۰۰۸,۱۵۰,۰۰۰۷,۹۳۰,۰۰۰۶,۹۵۰,۰۰۰۸,۴۵۰,۰۰۰۶,۸۲۵,۰۰۰
۴ شب و ۵ روز
۰۱/۱۰ – ۰۱/۰۶۹,۴۰۰,۰۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰۷,۸۰۰,۰۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰۸,۲۰۰,۰۰۰۶,۷۰۰,۰۰۰
۴ شب و ۵ روز
۰۱/۱۳ – ۰۱/۰۹۹,۷۰۰,۰۰۰۸,۳۰۰,۰۰۰۸,۱۰۰,۰۰۰۷,۲۰۰,۰۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۴ شب و ۵ روز
۰۱/۱۳ – ۰۱/۱۰۷,۹۰۰,۰۰۰۶,۸۵۰,۰۰۰۶,۷۰۰,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰۵,۸۷۵,۰۰۰
۳ شب و ۴ روز
نرخ نوروزی اتاق های هتل پانوراما
تاریخدو تخته سه تخته
۲۵-۲۸۴۰۰۰۳۵۰۰
۲۶-۲۹
۲۷-۳۰
۱۳-۱۶
۱۴-۱۷
۱۵-۱۸
۳۰- ۳۵۶۰۰۴۸۰۰
۰۱-۰۴
۰۱-۰۵
۰۳-۰۶
۰۴-۰۷
۲۸-۰۱۵۱۰۰۴۴۰۰
۲۹-۰۲
۰۵-۰۸
۰۶-۰۹
۰۷-۱۰
۰۸-۱۱
۰۹-۱۲
۱۳-۱۰۴۵۵۰۳۹۰۰
۱۴-۱۱
۱۲-۱۵
نرخ نوروزی اتاق‌های هتل شایگان
تاریخدو تخته سه تختهسوئیت یکخوابه چهار نفرهسوئیت لوکس ویلایی سه نفره
۲۵-۲۸۴۰۵۰۳۷۰۰۳۷۵۰۳۹۰۰
۲۶-۲۹
۲۷-۳۰
۱۳-۱۶
۱۴-۱۷
۱۵-۱۸
۳۰-۰۳۵۶۵۰۵۰۰۰۴۹۰۰۵۲۰۰
۰۱-۰۴
۰۲-۰۵
۰۳-۰۶
۰۴-۰۷
۲۸-۰۱۵۱۵۰۴۶۰۰۴۵۵۰۴۸۰۰
۲۹-۰۲
۰۵-۰۸
۰۶-۰۹
۰۷-۱۰
۰۸-۱۱
۰۹-۱۲
۱۳-۱۰۴۶۰۰۴۱۰۰۴۰۷۵۴۳۰۰
۱۴-۱۱
۱۲-۱۵
نرخ نوروزی اتاق های هتل آریان
تاریخ تور /نوع اتاق۲تخته استاندارد۲تخته لوکس۳تخته استاندارد۳تخته لوکس۴تخته استاندارد۴تخته سوئیت۵تخته سوئیت
۱۲/۳۰ – ۱۲/۲۷۳,۰۱۰,۰۰۰۳,۲۶۰,۰۰۰۲,۶۱۰,۰۰۰۲,۸۴۰,۰۰۰۲,۵۱۰,۰۰۰۲,۵۷۰,۰۰۰۲,۳۷۰,۰۰۰
۰۱/۰۱ – ۱۲/۲۸۳,۸۶۰,۰۰۰۴,۱۶۰,۰۰۰۳,۴۸۰,۰۰۰۳,۸۶۰,۰۰۰۳,۳۶۰,۰۰۰۳,۴۳۰,۰۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰
۰۱/۰۲ – ۱۲/۲۹۴,۲۱۰,۰۰۰۴,۵۱۰,۰۰۰۳,۹۱۰,۰۰۰۴,۱۱۰,۰۰۰۳,۶۸۰,۰۰۰۳,۷۶۰,۰۰۰۳,۵۲۰,۰۰۰
۰۱/۰۳ – ۱۲/۳۰
۰۱/۰۴ – ۰۱/۰۱
۰۱/۰۵ – ۰۱/۰۲
۰۱/۰۶ – ۰۱/۰۳
۰۱/۰۷ – ۰۱/۰۴۴,۰۱۰,۰۰۰۴,۳۱۰,۰۰۰۳,۸۱۰,۰۰۰۳,۹۵۰,۰۰۰۳,۵۸۰,۰۰۰۳,۶۶۰,۰۰۰۳,۴۲۰,۰۰۰
۰۱/۰۸ – ۰۱/۰۵
۰۱/۰۹ – ۰۱/۰۶
۰۱/۱۰ – ۰۱/۰۷۳,۷۱۰,۰۰۰۴,۱۰۰,۰۰۰۳,۴۶۰,۰۰۰۳,۷۱۰,۰۰۰۳,۳۳۰,۰۰۰۳,۴۱۰,۰۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰
۰۱/۱۱ – ۰۱/۰۸
۰۱/۱۲ – ۰۱/۰۹
۰۱/۱۳ – ۰۱/۱۰
۰۱/۱۴ – ۰۱/۱۱۳,۴۱۰,۰۰۰۳,۷۶۰,۰۰۰۳,۱۹۰,۰۰۰۳,۳۹۰,۰۰۰۳,۰۸۰,۰۰۰۳,۱۳۰,۰۰۰۲,۹۸۰,۰۰۰
۰۱/۱۵ – ۰۱/۱۲
۰۱/۱۶ -۰۱/۱۳۲,۳۱۰,۰۰۰۲,۵۶۰,۰۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰۲,۲۸۰,۰۰۰۲,۰۳۰,۰۰۰۲,۰۶۰,۰۰۰۱,۹۶۰,۰۰۰
۰۱/۱۷ – ۰۱/۱۴۱,۷۵۰,۰۰۰۱,۸۴۰,۰۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰۱,۶۹۰,۰۰۰۱,۵۷۵,۰۰۰۱,۶۴۰,۰۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰
۰۱/۱۸ – ۰۱/۱۵
نرخ اتاق‌های هتل آرامیس
تاریخدو تخته سه تختهچهار تخته
۲۵-۲۸۳۱۵۰۲۹۵۰۲۸۵۰
۲۶-۲۹
۲۷-۳۰
۱۳-۱۶
۱۴-۱۷
۱۵-۱۸
۳۰-۰۳۴۴۵۰۴۰۵۰۳۸۵۰
۰۱-۰۴
۰۲-۰۵
۰۳-۰۶
۰۴-۰۷
۲۸-۰۱۳۹۵۰۳۶۵۰۳۵۰۰
۲۹-۰۲
۰۵-۰۸
۰۶-۰۹
۰۷-۱۰
۰۸-۱۱
۰۹-۱۲
۱۰-۱۳۳۵۵۰۳۲۵۰۳۱۰۰
۱۱-۱۴
۱۲-۱۵
نرخ نوروزی هتل پارمیدا
نیمه اول (۲۸ اسفند تا ۵ فروردین)
نوع اتاقنیمه اول (۲۸ اسفند تا ۵ فروردین)۵شب۶شبکودک بدون تخت + خدماتاقامت تک
۲تخته۶,۰۰۰,۰۰۰۶,۷۵۰,۰۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۵۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰
۳تخته۵,۶۸۰,۰۰۰۶,۳۵۰,۰۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰۲,۳۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۴تخته۵,۶۰۰,۰۰۰۶,۲۵۰,۰۰۰۷,۴۰۰,۰۰۰۲,۳۵۰,۰۰۰۲,۶۰۰,۰۰۰
سوئیت۶,۰۰۰,۰۰۰۶,۷۵۰,۰۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۵۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
نیمه دوم (۶ فروردین تا ۱۳ فروردین)
نوع اتاق۴شب۵شب۶شبکودک بدون تخت + خدماتاقامت تک
۲تخته۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۸۵۰,۰۰۰۶,۸۰۰,۰۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰
۳تخته۴,۸۰۰,۰۰۰۵,۶۰۰,۰۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰۱,۸۰۰,۰۰۰
۴تخته۴,۷۰۰,۰۰۰۵,۴۸۰,۰۰۰۶,۳۵۰,۰۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰۲,۲۰۰,۰۰۰
سوئیت۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۸۵۰,۰۰۰۶,۸۰۰,۰۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰۲,۶۰۰,۰۰۰
نرخ نوروزی اتاق‌های هتل شایگان
تاریخدو تخته سه تختهچهار تختهپنج تخته
۲۵-۲۸۲۸۵۰۲۷۵۰۲۷۰۰۲۶۷۰
۲۶-۲۹
۲۷-۳۰
۱۳-۱۶
۱۴-۱۷
۱۵-۱۸
۳۰-۰۳۴۰۰۰۳۷۵۰۳۶۲۵۳۵۵۰
۰۱-۰۴
۰۲-۰۵
۰۳-۰۶
۰۴-۰۷
۲۸-۰۱۳۵۰۰۳۳۵۰۳۲۷۵۳۲۳۰
۲۹-۰۲
۰۵-۰۸
۰۶-۰۹
۰۷-۱۰
۰۸-۱۱
۰۹-۱۲
۱۳-۱۰۳۲۵۰۳۰۵۰۲۹۵۰۲۸۹۰
۱۴-۱۱
۱۲-۱۵
نرخ نوروزی اتاق های هتل هلیا
نیمه اول (۲۸ اسفند تا ۵ فروردین)
نوع اتاق۴شب۵شب۶شبکودک بدون تخت + خدماتاقامت تک
۲تخته۵,۶۰۰,۰۰۰۶,۲۵۰,۰۰۰۷,۴۰۰,۰۰۰۲,۳۵۰,۰۰۰۱,۳۰۰,۰۰
۳تخته۵,۳۰۰,۰۰۰۵,۸۵۰,۰۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰۲,۳۵۰,۰۰۰۱,۷۰۰,۰۰۰
۴تخته۵,۲۰۰,۰۰۰۵,۷۵۰,۰۰۰۶,۸۰۰,۰۰۰۲,۳۵۰,۰۰۰۲,۲۰۰,۰۰۰
سوئیت۵,۲۰۰,۰۰۰۵,۷۵۰,۰۰۰۶,۸۰۰,۰۰۰۲,۳۵۰,۰۰۰۲,۷۰۰,۰۰۰
نیمه دوم (۶ فروردین تا ۱۳ فروردین)
نوع اتاق۴شب۵شب۶شبکودک بدون تخت + خدماتاقامت تک
۲تخته۴,۸۰۰,۰۰۰۵,۶۰۰,۰۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰۱,۲۰,۰۰۰
۳تخته۴,۵۵۰,۰۰۰۵,۳۰۰,۰۰۰۶,۱۰۰,۰۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰
۴تخته۴,۵۰۰,۰۰۰۵,۲۵۰,۰۰۰۶,۰۵۰,۰۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
سوئیت۴,۵۰۰,۰۰۰۵,۲۵۰,۰۰۰۶,۰۵۰,۰۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
نرخ نوروزی اتاق های هتل گامبرون
نیمه اول (۲۸ اسفند تا ۵ فروردین)
نوع اتاق۴شب۵شب۶شبکودک بدون تخت + خدماتاقامت تک
۲تخته۵,۶۰۰,۰۰۰۶,۲۵۰,۰۰۰۷,۴۰۰,۰۰۰۲,۳۵۰,۰۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰
۳تخته۵,۱۵۰,۰۰۰۵,۷۰۰,۰۰۰۶,۷۰۰,۰۰۰۲,۳۵۰,۰۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰
نیمه دوم (۶ فروردین تا ۱۳ فروردین)
نوع اتاق۴شب۵شب۶شبکودک بدون تخت + خدماتاقامت تک
۲تخته۴,۶۰۰,۰۰۰۵,۴۰۰,۰۰۰۶,۲۰۰,۰۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰
۳تخته۴,۳۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۷۰۰,۰۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰

هتل گامبرون نوروز ۱۴۰۰

هتل گامبرون کیش

رزرو تور کیش نوروز ۱۴۰۰

چیزی که اکثر گردشگران بر سر آن توافق دارند آب تمیز و زلال در سواحل کیش است. حتی امکان دیدن لاکپشت های دریایی هم وجود دارد. پس می توان کیش را برای طبیعت دوستان مناسب دانست. در کیش شما می توانید درختان لور، پارک ساحلی سیمرغ، پارک شهر، پارک ساحلی میرمهنا، ساحل مرجان، نخلستان ها، درخت سبز و پارک ساحلی مرد ماهیگیر را ببینید و از رزرو تورهای نوروزی کیش ۱۴۰۰ بیشترین لذت ممکن را ببرید.

درباره جزیره کیش بهتر است با برنامه پیش بروید، چرا که اماکن دیدنی تنوع زیادی دارند و در یک سفر چند روزه نمی توانید همه آنها را تجربه نمایید. اما نکته مثبت این تنوع  این است که برای همه سنین تفریحات مناسب وجود دارد.

اگر برای نوروز امسال قصد سفر به جزیره کیش را دارید، از همین حالا امکان رزرو تور نوروز ۱۴۰۰ فراهم شده است. تورهای نوروزی کیش با اقامت ۳ شب و ۴ روز در این صفحه برای شما ارائه شده اند. قیمت تور کیش نوروز ۱۴۰۰ را بر اساس نوع اتاق هر هتل در جداول بالا مشاهده کردید.

پارک مرجان

تفریحات به یادماندنی در تور کیش نوروز ۱۴۰۰

اما تفریحات گفته شده همه ی ماجرا نیست. کیش دلفیناریوم را هم دارد که بین گردشگران محبوبیت زیادی دارد و می تواند اوقات خوشی را برای همه سنین به ارمغان بیاورد. گذر هنرمندان، اسکله تفریحی، بوستان آهوان، پارک آبی اوشن، باغ پرندگان و پلاژ ها از دیگر اماکن جذاب و دیدنی در تور کیش ویژه نوروز ۱۴۰۰ هستند. ولی یک سری تفریحات هیجان انگیز هم در کیش در دسترس است. برای مثال می توانید غواصی را تجربه کنید که با رعایت کردن همه اصول و قواعد و به همراه آموزش و مربی انجام می شود. جت اسکی، بادی جامپینگ و پاراسل هم از دیگر انواع این تفریحات مهیج هستند که می توانید در تورهای ارزان نوروزی کیش تجربه کنید.

طرفدار کمی آرامش در تورهای نوروزی کیش ۱۴۰۰ هستید؟ دوچرخه سواری دور جزیره را امتحان کنید. ساحل آرام و زیبای کیش و جاده های مناسبی که دور کیش قرار گرفته اند شرایط را برای یک دوچرخه سواری لذت بخش مهیا نموده اند.

غواصی در تور کیش نوروز 99

در این میان جزیره کیش در اوج محبوبیت قرار دارد. امکان آب تنی در ابتدای بهار، ویژگی بزرگی ست که جزیره کیش به خوبی از آن بهره برده است؛ تفریحات آبی تکامل یافته و شگفت‌انگیز، تور کیش نوروز ۱۴۰۰ را به یکی از بهترین انتخاب ها در این زمان ها از سال تبدیل می کند. هتل ها در این فصل شلوغ هستند و بهتر است که حداقل از ۱ ماه پیش‌تر رزرو شوند؛ چرا که امکان دارد گردشگران امکانات مورد نظرشان را بدست نیاورند و مجبور به انتخاب تنها گزینه های موجود شوند.

دمای هوا در ابتدای بهار تا ۳۰ درجه بالا می رود و همین مهم سبب می شود که اکثر گردشگران تور کیش نوروز ۱۴۰۰، هنگام پیاده‌ شدن از هواپیما، متعجب شوند. بلیط پرواز کیش هم یکی دیگر از گذرگاه‌هایی ست که باید از مدت ها قبل برای آن برنامه ریزی شود. از طرفی پرواز چارتری کیش در ابتدای بهار گران می شود و بهتر است که چند هفته زودتر از تاریخ سفر، بلیط نوروز ۱۴۰۰ کیش خود را رزرو کنید.

در مجموع اگر قصد سفر به کیش در تعطیلات نوروزی را دارید، سفر شلوغ و پر سر و صدایی را تجربه خواهید کرد و ممکن است دوستان خوبی را در این سفر پیدا کنید! توصیه می شود که پیش از سفر با تور کیش، در مورد جاذبه های طبیعی و تفریحی این جزیره کاملاً تحقیق کنید و هیچ کدام از آن‌ها را از دست ندهید؛ چرا که اکثر آن ها در ابتدای بهار لطف دیگری دارند.

خرید در کیش یعنی تفریح به نوع خاص

خرید سوغاتی و یادگاری از آن سنت های دوست داشتنی است. خوشبختانه کیش در زمینه مرکز خرید ها هم در سطح بالایی قرار دارد. وجود انواع و اقسام پاساژ ها و مراکز خرید باعث می شود تا از تورهای کیش نوروزی ۱۴۰۰ دست خالی برنگردید.

از بین بازارها می توان به عرب ها، صفین، مروارید و مرجان اشاره کرد و از بین مراکز خرید که بسیار زیاد هستند می توان از پردیس ۱ و ۲، پانیذ، دامون و زیتون نام برد. در مرکز خریدها می توانید کافی شاپ ها و رستوران هایی را هم ببینید تا در صورتی که در میان گشت و گذار و یا خرید خود خسته شدید استراحتی داشته باشید و پذیرایی دلچسبی را تجربه کنید.

خرید در تور کیش نوروز 99از غذاهای کیش هم غافل نشوید. سمک مشوی، مرقوق یا مرگوگ، محمر و مضروبه از غذاهای محلی کیش هستند که می توانید طمع متفاوت آنها را در کیش بچشید و تور نوروزی کیش ۱۴۰۰ را خوش طعم پشت سر بگذارید.

تور کیش هم انواع و اقسام مختلفی دارد و تنوع در بین آنها زیاد است. برای مثال تور لحظه آخری کیش از محبوبیت زیادی برخوردار است که در ایام مختلف سال می توانید از آنها بهره ببرید.

قیمت تور کیش نوروز ۱۴۰۰

همه ما کمابیش به کیش سفر کرده ایم و بدون شک به زیبایی و منحصر به فرد بودن این جزیره پی برده ایم و در آن شکی نداریم اما در تعطیلات پایانی سال مسئله ای ذهنمان را درگیر خود می کند و آن هم قیمت تور کیش نوروز ۱۴۰۰ می باشد. سالیان سفر پیشاپیش آغاز سال جدید را به شما تبریک می گوید و با تورهایی با قیمت های مناسب این مشغله فکری را از شما دور می کند.

تورهای ارزان نوروزی کیش با قیمت های مناسب همیشه بهترین گزینه برای سفر در تعطیلات می باشد. بخاطر همین موضوع باید یک یا دو ماه قبل از تعطیلات نوروز به رزرو تورهای نوروزی اقدام کنید تا هم هزینه های نسبتا کمتری می پردازید و هم قدرت انتخاب بالاتری نسبت به ایام تعطیلات دارید. زیرا هرچه به این تعطیلات نزدیک می شوید هم ظرفیت هتل ها پر می شود و هم قیمت رزرو تور های نوروزی به نسبت بالا می رود، پس تا دیر نشده همین امروز اقدام کنید.